Polityka prywatności

Cenimy Twoją prywatność, dlatego zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe.

1. Administratorem danych osobowych jest firma ARMARENT MARCIN WAWRZEŃ zarejestrowana pod adresem: ul. Kasprzaka 44/60, 41-303 Dąbrowa Górnicza. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem poczty tradycyjnej kierowanej na adres podany powyżej lub poczty elektronicznej kierowanej na adres e-mail: biuro@armarent.pl.

2. Administrator przetwarza dane osobowe z poszanowaniem następujących zasad:
 • w oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem;
 • rzetelnie i uczciwie;
 • w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
 • w konkretnych celach i nie „na zapas”;
 • nie więcej niż potrzeba;
 • z dbałością o prawidłowość danych;
 • nie dłużej niż potrzeba;
 • zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo danych.

  3. Firma Armarent przetwarza Twoje dane w celu:
 • zawarcia i realizacji umowy;
 • obsługi procesu składanych zgłoszeń reklamacyjnych;
 • kontaktowania się z Tobą w związku ze świadczeniem usług;
 • dochodzenia roszczeń oraz podjęcia działań związanych z procesem windykacji należności;
 • realizowania czynności dotyczących prowadzonej działalności np. planowanie i organizacja pracy, przeprowadzanie analiz i statystyk;
 • monitorowania ruchu na Stronie przy użyciu plików cookies na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z prawidłowym działaniem i funkcjonowaniem Strony oraz prowadzeniem analizy ruchu na stronie;
 • prowadzenia dozwolonych działań marketingowych usług własnych.

  Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Brak zgody na przetwarzanie danych uniemożliwia zawarcie współpracy. Firma Armarent nie zbiera i nie przetwarza danych, które nie są konieczne do realizacji umowy.

  4. Administrator nie udostępnia danych osobowych nieuprawnionym osobom trzecim i dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą oraz nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem.

  Administrator może przekazać lub udostępnić dane osobowe osobom trzecim w przypadku, gdy: użytkownik wyrazi na to zgodę, będzie to uzasadnione przepisami prawa lub będzie to niezbędne w celu świadczenia usług.

  Administator korzysta z usług innych podmiotów, dlatego Twoje dane mogą być przekazywane, (wyłącznie w celach wskazanych w niniejszej polityce) innym podmiotom, takim jak: dostawca systemu informatycznego, firma hostingowa zapewniająca miejsce na serwerach, dostawca oprogramowania do wystawiania faktur, firmy windykacyjne, kancelarie prawne, biuro rachunkowe, firmy świadczące usługi kurierskie/pocztowe.

  Administrator przetwarza Twoje dane osobowe bez uzyskania zgody w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła ogólnodostępne, takie jak: Rejestr Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) czy Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CeiDG).

  5. Twoje dane osobowe są przechowywane przez okres obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celu wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa m.in.: obowiązki podatkowe i rachunkowe, dochodzenie roszczeń w związku z wykonywaniem umowy i obowiązki archiwizacyjne. Zgodnie z przepisami o rachunkowości maksymalny okres przechowywania danych osobowych wynosi 5 lat i jest liczony od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym transakcje zostały zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione.

  Dane są zbierane do celów marketingowych (w celu przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 ze zmianami) oraz przechowywane do momentu odwołania zgody udzielonej przez Ciebie na takie przetwarzanie.

  6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci prawo do:
 • dostępu, sprostowania, uaktualnienia lub uzupełnienia danych osobowych, jeżeli są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe;
 • usunięcia danych, jeżeli dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem lub są już zbędne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane;
 • usunięcia danych w przypadku, gdy zgoda na przetwarzanie danych została cofnięta lub wyrażono sprzeciw;
 • ograniczenia przetwarzania, jeżeli dane są nieprawidłowe lub przetwarzanie jest niezgodne z prawem;
 • przeniesienia danych osobowych albo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora innemu administratorowi (o ile będzie to technicznie możliwe);
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Warunki wynajmu

  Przed złożeniem zamówienia prosimy o zapoznanie się z warunkami wynajmu maszyn.

  Kontakt

  Jesteśmy do twojej dyspozycji, czekamy na Twój kontakt

  Najpopularniejsze