Regulamin

Polityka prywatności

Drogi Kliencie Armarent,
cenimy Twoją prywatność, dlatego zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe.

1. Administratorem danych osobowych jest ARMARENT MARCIN WAWRZEŃ z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul. Kasprzaka 44/60, 41-303 Dąbrowa Górnicza.

Z Administratorem można kontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej kierowanej na adres podany powyżej lub drogą poczty elektronicznej kierowanej na adres: biuro@armarent.pl.

2. Armarent przetwarza Twoje dane osobowe w celu:
zawarcia i realizacji umowy
obsługi procesu składanych zgłoszeń reklamacyjnych
kontaktowania się z Tobą w celach związanych ze świadczeniem usług
dochodzenia roszczeń oraz podjęcia działań w związku z procesem windykacji należności
realizowania czynności w związku z prowadzoną działalnością np. planowanie i organizacja pracy, przeprowadzanie analiz i statystyk
prowadzenia dozwolonych działań marketingowych usług własnych

Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym zawarcia umowy. Brak zgody na przetwarzanie danych uniemożliwia zawarcie współpracy. Armarent nie zbiera i nie przetwarza danych, które nie są konieczne do realizacji umowy.

3. Administrator nie udostępnia danych osobowych nieuprawnionym osobom trzecim i dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem.

Administrator może przekazać lub udostępnić dane osobowe osobom trzecim w przypadku gdy: użytkownik wyrazi na to zgodę lub będzie to uzasadnione przepisami prawa, lub będzie to niezbędne w celu świadczenia usług.

Administator korzysta z usług innych podmiotów, które świadczą dla nas usługi wspierające naszą działalność. Tym samym Twoje dane mogą być przekazywane, wyłącznie w celach wskazanych w niniejszej polityce innym podmiotom takim jak: dostawca systemu informatycznego, firma hostingowa zapewniająca miejsce na serwerach, dostawca oprogramowania do wystawiania faktur, firmy windykacyjne, kancelarie prawne, biuro rachunkowe, firmie świadczącej usługi kurierskie/pocztowe.

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe bez uzyskania zgody w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła ogólnodostępne tj. m.in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) czy Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CeiDG).

4. Twoje dane osobowe są przechowywane przez okres obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym podatkowych i rachunkowych, dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy i obowiązków archiwizacyjnych. Zgodnie z przepisami o rachunkowości maksymalny okres przechowywania danych osobowych wynosi 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym transakcje zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione.

Dane zbierane do celów marketingowych (w celu przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., r 144, poz. 1204, ze zmianami) przechowywane są do momentu odwołania zgody przez Ciebie wobec takiego przetwarzania.

5. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
- dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, uaktualnienia lub uzupełnienia, jeżeli są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe,
- usunięcia swoich danych, jeżeli dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, jeżeli zgoda na przetwarzanie danych została cofnięta lub w przypadku wniesienia sprzeciwu zgodnie z art. 21 Rozporządzenia*,
- ograniczenia przetwarzania, jeżeli dane są nieprawidłowe lub przetwarzanie jest niezgodne z prawem,
- przeniesienia swoich danych osobowych innemu administratorowi albo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora innemu administratorowi (o ile będzie to technicznie możliwe),
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Warunki wynajmu

Przed złożeniem zamówienia prosimy o zapoznanie się z warunkami wynajmu maszyn.

Kontakt

Jesteśmy do twojej dyspozycji, czekamy na Twój kontakt

Najpopularniejsze